سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدصالح الدین فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمود یزدانی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از معیارهای تعیین کننده در طراحیتونلهای تحت فشار توصیه نامه های طراحی تعیین حداقل تنش محصور کننده مورد نیاز به منظور جلوگیری از وقوع پدیده جاکنش آبی است در صورت کافی نبودن تنشهای محصور کننده جهت جلوگیری از وقوع این پدیده از پوشش فلزی استفاده میشود این پوشش ها پرهزینه بوده و هزینه پروژه را تحت تاثیر قرار میدهند در غالب توصیه نامه های طراحی نسبت حداقل تنش کمینه به فشار آب داخل تونل ضریب اطمینان جهت جلوگیری از وقوع پدیده برابر ۱/۳ در نظر گرفته شده است دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار UDEC رفتار یک تونل تحت فشار که بعنوان مطالعهموردی تونل بی – کانتی واقع در ایالت واشنگتن آمریکا انتخاب شده مورد بررسی قرارگرفته است روال کار چنین است که با افزایش فشار آب داخل تونل فشار آبی که در آن پدیده جاکنش آبی رخ میدهد بدست آمده است.