سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم بخشی – مدیر پروژه (کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست)
محرم خانکشی زاده – مدیر امور انرژی های نو شرکت منا (کارشناس ارشد مهندسی برق)

چکیده:

با اینکه انرژی زیست توده جزیی از منابع تجدیدپذیر انرژی میباشد ولی با سایر منابع تجدیدپذیر تفاوتهای بسیاری دارد.زیست توده را نمی توان فقط یک منبع تنها نامید بلکه شامل گروهی تقریباً بیشمار از محصولات می باشد که برای شناخت منابع و انجام مطالعات در زمینه آنها لازم است طبقه بندی مناسبی از این منابع ارائه شود. مطالعات و ارگانهای مختلف در جهان دسته بندی های گوناگونی از این منابع ارائه داده اند که بر حسب هدف مطالعه، منابع قابل دسترس در منطقه مورد مطالعه و نسبت موجودی آنها، منابع زیست توده را دسته بندی نموده اند. در مطالعه پتانسیل سنجی صورت گرفته در پژوهشگاه نیرو منابع زیس تتوده به طور عمده به پنج دسته کلی تقسیم شده اند. شورای جهانی انرژی، بیوانرژی را به دو دسته مدرن و سنتی تقسیم کرده است. سازمان انرژی امریکا در کتاب داد ههای انرژی زیس تتوده در سال ۲۰۰۶ منابع زیست توده را به سه رده نخست، دوم و سوم تقسیم م ینماید. در مطالعه ای کهNREL در سال ۲۰۰۵ به منظور پتانسیل سنجی زیست توده در ایالات متحده انجام داده است، اطلس های نهائی بر اساس ۴ دسته ارائه شده اند. مرکز نرژی انگلستان بر اساس تعریف زیست توده برای آن ۵ دسته مطرح کرده است. در گزارشEIA سوخ تهای زیست توده ای به سه بخش اساسی تقسیم شده اند: چوب، پسماند و سوختهای الکلی. هر بخش نیز شامل چند دسته می-باشد که به صورت چارت سازمانی نشان داده شد هاند. در اتحادیه اروپا زیست توده به دو طبقه اصلی زایدات و محصولات انرژی زا تقسیم شده است که هریک از این طبقات به ترتیب دارای ۵ و ۲ دسته هستند. دسته بندی مناسب ایران بر اساس بررسی مراجع و مطالعات فوق و همچنین لحاظ کردن شرایط موجودی منابع در ایران شامل ۷ دسته و ۱۶ زیردسته می باشدکه هر دسته و زیردسته، دارای تعاریف مختص به خود می باشد