سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سوسنی عین القاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علی مهراس مهرابی – اعضا هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمدمهدی جوکار –

چکیده:

دستورزی های ژنتیکی در گیاهان از طریق کشت کالوس از روشهای مفید برای اصلاح گیاهان می باشد. در این تحقیق تأثیر تنش اسمزی بر روی میزان پرولین و کربوهیدرات ها در گیاه دارویی کاسنی(Cichoirium intybus L.) به صورت درون شیشه ای با استفاده از پلی اتیلن گیلکول مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۲ فاکتور ، که فاکتور اول شامل ۸ سطح خشکی(صفر،۱-،۲-،۴-،۶-،۸-،۱۰-،۱۲-بار) حاصل از پلی اتیلن گلیکول (PEG)1 که پتانسیل صفر بار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و فاکتور دوم شامل ۴ توده کاسنی از بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه گردید در ۳ تکرار انجام گرفت . بذر گیاه بعد استریل به محیط کشت MS2 منتقل شد و در دمایی C°۲۵ با شرایط ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی قرار داده شد که بعد از ۴ هفته جهت تهیه ریز نمونه مورد استفاده قرار گرفت. القای کالوس با کشت ریز نمونه ها روی محیط MS با تیمار هورمونی(NAA,3BAP4) انجام شد که بهترین کالوس ها بعد از واکشت جهت بررسی تنش اسمزی ناشی از پلی اتیلن گلیکول(PEG) استفاده شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که افزایش تنش خشکی اثر معنی داری بر روی تجمع پرولین و قند های نامحلول داشته است. توان این چنین استنباط کرد توده ۲۶۶۱۵ با توجه به این که دارای بیشترین تجمع پرولین، قندهای محلول و کمترین میزان قندهای نامحلول می باشد به عنوان مقاوم ترین توده از میان توده های مورد استفاده پیشنهاد می گردد.