سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا افشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
هاشم هادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

کلزا با نام علمی Brassica napus L. به عنوان یکی از گیاهان زراعی مقاوم به خشکی شناخته شده است. با هدف کاهش دادن اثر تنش خشکی با استفاده از محلول پاشی آهن و روی در کلزای پاییزه تحقیقی به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکراردر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال به عنوان یکی از گیاهان زراعی مقاوم به خشکی شناخته شده است. با هدف زراعی ۸۸-۸۹ اجرا شد. عامل اصلی، ۵ سطح تنش بود که شامل (آبیاری در تمام مراحل رشد، عدم ابیاری در مرحله ساقه رفتن، عدم آبیاری در مرحله گلدهی، عدم آبیاری در مرحله تشکیل خورجین، عدم آبیاری در مرحله پر شدن دانه) و عامل فرعی، محلول پاشی بود که شامل (عدم محلول پاشی، محلول پاشی آهن، محلول پاشی روی)به میزان ۴ در هزار بود اعمال شد و محلول پاشی در زمان گلدهی انجام شد. بیشترین میانگین صفات تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در یک بوته، وزن هزار دانه، عملکرد کل در هکتار، شاخص برداشت و درصد روغن درشرایط تنش خشکی از تیمار شاهد حاصل شد.عدم آبیاری در مرحله گلدهی باعث کاهش تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته و عملکرد کل در هکتار شد.عدم آبیاری در مرحله پر شدن دانه باعث کاهش وزن هزار دانه و درصد روغن و شاخص برداشت شد. محلول پاشی آهن و روی تعداد دانه در خورجین و درصد روغن را افزایش دادند.روی بر روی تعداد خورجین در بوته و شاخص برداشت و عملکرد کل در هکتار موثر بود.آهن موجب افزایش وزن هزار دانه شد