سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین عالیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران
رضا توکل افشاری – استاد دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – دانشیار دانشگاه تهران
مسعود کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران

چکیده:

به ندرت بذور بلافاصله بعد از برداشت کشت شوند و معمولا مدتی را تحت شرایط انبار می گذرانند. در نتیجه زمان انبار داری، شکل انبارداری، شرایط محیطی انبار ( دما و رطوبت نسبی) بر بنیه بذر موثر است. در همین راستا این آزمایش در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی تهران بروی بذر کلزا رقم اکاپی و کنجد رقم دشتسان با دو تیمار رطوبت محتوی بذر و دما انجام شد، که رطوبت محتوی بذر در ۴ سطح ۵ و ۹ و ۱۳ و ۱۷ درصد و دما در ۳ سطح ۵ و ۱۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد طی ۶ ماه نگهداری انجام شد. تست جوانه زنی استاندارد در ۴ تکرار ۵۰ بذری بعد از هر بار نمونه گیری انجام شد . در دمای ۵ درجه و رطوبت محتوی بذر ۵ درصد در هر دو گیاه کنجد و کلزا تفاوت چندانی دیده نشد ولی در دماها و رطوبت محتوی بالا درصد جوانه زنی با شیب بیشتری کاهش یافت و در گیاه کنجد این شیب بیشتر از گیاه کلزا بود.