سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه طهماسبی نوترکی – کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

پراکنش نسبتاً وسیعی در نقاط مختلف ایران دارد. در طب سنتی از این گیاه به عنوان Achillea millefolium بومادران گونه مسکن، ضد ورم، ضد اسپاسم قوی، ضد باکتریایی، بادشکن قوی، برطرف کننده ناراحتی های سینه استفاده می گردد. در این تحقیق به منظور مقایسه درصد اسانس و میزان ترکیبات فنولی دو توده بومادران منطقه شیراز و فراشبند( ۱۶۵ کیلومتری جنوب غربی شیراز) در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ اقدام به جمع آوری گیاه گل دار از دو منطقه مورد نظر گردید و سپس اسانس گیری به روش تقطیر با آب توسط کلونجر صورت گرفت. با استفاده از عصاره گیاه جمع آوری شده از دو منطقه مذکور، میزان ترکیبات فنولی موجود در اندام های گل و آزمون دانکن در قالب طرح SAS و برگ گیاه بومادران نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش توسط نرم افزار بلوک های کامل تصادفی برای تیمارهای گل و برگ بومادران جمع آوری شده از دو منطقه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تفاوت بین دو توده شیراز و فراشبند از نظر درصد اسانس و میزان ترکیبات فنولی بود. میزان اسانس موجود درگل ۱درصد) بومادران منطقه / ۰ درصد) و برگ ( ۳۲ / ۲ درصد) بومادران منطقه فراشبند و میزان اسانس گل ( ۴۱ / ۰/۶۲ درصد) و برگ( ۱۶ ) ۳۹۸ میکرولیتر) بیشتر از ترکیبات فنولی موجود در / شیراز بود. میزان ترکیبات فنولی موجود در گل گیاه بومادران منطقه فراشبند ( ۴۲ ۳۹۷ میکرولیتر) بوده ، اما از لحاظ میزان ترکیبات فنولی موجود در برگ بومادران منطقه شیراز و / گل گیاه بومادران منطقه شیراز( ۳۱ فراشبند اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. بنابراین توده فراشبند از نظر میزان اسانس و ترکیبات فنولی به دلیل شرایط اقلیمی گرمسیری بسیار برتر از توده شیراز بود.