سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطااله رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
روح الله دهقانی تفتی – دانشجوی دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

کنه آکاراپیس وودی یکی ازآفات مهم زنبورعسل می باشد. در این مطالعه ۱۲ تا زنبورستان مورد بررسی قرار گرفت و در کل از ۱۴۲ کندو نمونه برداری انجام شد که ۲۸ کندو به این کنه آلوده بودند، نتایج مقایسه میانگین درصد آلودگی زنبورستان ها به کنه آکاراپیس وودی بین چهار منطقه (A, B, C, D ) نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر درصد آلودگی به این آفت در بین مناطق وجود ندارد. نتایج مقایسه میانگین درصد آلودگی در زنبورستان های داخل مناطق نشان داد که اختلاف معنی داری از لحاظ درصد آلودگی در بین رنبورستان های ۱ و ۳ در هر چهار منطقه وجود دارد اما در بین سایر زنبورستان های واقع در داخل مناطق ( A، B، C، D ) اختلاف معنی داری مشاهده نشد