سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نوید اصلانی – دانش آموخته گروه باغبانی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد رشیدی – دانش آموخته گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و پیش بینی زمان جوانه زنی و سبز شدن در شرایط مزرعه اطلاعات درجه حرارتی گیاه مورد نیاز میباشد. بدین منظور در این آزمایش تاثیر درجه حرارت های مختلف بر جوانه زنی دو گیاه سیاه دانه (Nigella sativa) و اسفرزه (Plantago psyllium) به منظور تعیین درجه حرارت های کاردینال ( پایه ، بهینه و بیشینه ) جوانه زنی به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار به صورت جداگانه برای هر گیاه انجام گرفت. برای این منظور، تیمارهای درجه حرارت ثابت ۶٫۵ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۴ و ۲۷ و ۳۲ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تأثیر درجه حرارت روی سرعت و درصد جوانه زنی بذور هر دو گیاه معنی دار بوده است و بیشترین درصد جوانه زنی برای سیاه دانه و اسفرزه که به ترتیب ۸۹و ۶۰ درصد بودند در دمای ۱۱ درجه سانتی گراد مشاهده شدند. دمای بهینه برای جوانه زنی اسفرزه و سیاه دانه به تربیت (۱۶-۱۸ درجه سانتیگراد) و (۸-۱۲ درجه سانتیگراد) بودند. با افزایش با کاهش دما از مقدار بهینه درصد جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافت. با توجه به رگرسیون خطی بین سرعت جوانه زنی و دما، دمای حداکثر و حداقل به ترتیب برای اسفرزه و سیاه دانه(۲۷ و ۲/۵) و ( ۲۷ و ۴/۵) به دست آمد.