سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – دانشیار دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین شریعت مهیمنی – استاد یار دانشکده عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسن ساداتی بالادهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

دراین تحقیق ، درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در تحقیق تعیین گردید. با توجه به تحقیقات متعددی که در گذشته بر روی مدل تحقیق انجام گرفته است، شاخصی مناسب براساسزمان سفر جهت تعیین مدل تحقیق تعریفگردید. برای تعیین مدل ارائه شده در تحقیق شبکه راههای استان گلستان با استفاده از نرم افزارEMME 2 مدل- سازی گردیده است. سپسبراساس زمان سفر در سطح استان شبکه مورد نظر بارگذاری گردید. در مرحله بعد با این فرض که هر کدام از اجزای شبکه حمل و نقل استان تحت بروز بحران سیل تخریب گردد، مدل ارائه شده در تحقیق برای دو حالت (قبل و بعد از تخریب کمان) برآورد گردید. در خاتمه با توجه به اختلاف بین مدل ارائه شده در تحقیق(قبل و بعد از تخریب) برای هر یک از اجزای شبکه، درجه اهمیت آن عضو پساز بروز بحران سیل تعیین گردید.