سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین شریعت مهیمنی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین ساداتی بالادهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

دراین تحقیق درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل براساس مدل ارایه شده درتحقیق تعیین گردید با توجه به تحقیقات متعددی که در گذشته برروی مدل تحقیق انجام گرفته است شاخصی مناسب براساس حجم ترافیک جهت تعیین مدل تحقیق تعریف گردید برای تعیین مدل ارایه شده درتحقیق شبکه راه های استان گلستان با استفاده از نرم افزار EMME2 مدلسازی گردیده است سپس براساس حجم ترافیک در سطح استان شبکه مورد نظر بارگذاری گردید. درمرحله بعد با این فرض که هرکدام از اجزای شبکه حمل و نقل استان تحت بروز بحران سیل تخریب گردد مدل ارایه شده درتحقیق برای دو حالت قبل و بعد از تخریب کمان برآورد گردید درخاتمه با توجه به اختلاف بین مدل ارایه شده درتحقیق قبل و بعد از تخریب برای هریک از اجزای شبکه درجه اهمیت آن عضو پس از بروز بحران سیل تعیین گردید.