سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب تقوی کرگان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسداله تیموری یانسری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی مازندران
علی اصغر مصطفی لو – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

با استفاده از ۸ رأس گاو شیرده هلشتاین در قالب طرح گردشی متوازن ۴×۴ با چهار تیمار و ۲ تکرار در هر تیمار و چهاردوره ۲۱ روزه( ۱۴ روز عادت پذیری و ۷ روز نمونه گیری) اثرات درجات مختلف تجزیه پذیری کنجاله کانولا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد با ۴ حیره آزمایشی شامل: ۱- تیمار کنترل حاوی کنجاله کانولای فرآوری نشده و یونجه بلند،-۲ تیمار حاوی کنجاله کانولای فرآوری شده با ۵% اسیدکلریدریک ۳۰ % و یونجه بلند، ۳- تیمار حاوی کنجاله کانولای فرآوری نشده و یونجه کوتاه و ۴- تیمار حاوی کنجاله کانولای فرآوری شده با ۵% اسیدکلریدریک ۳۰ % و یونجه کوتاه مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر تیمارها بر مصرف خوراک روزانه معنیدار نبود p=0/4326)(21/ 20 و ۰۴ /۲۰،۹۸/۲۰،۸۴/۸۱ قابلیت هضم ظاهری ماده خشک ۶۷/۴۰ ، ۶۹/۷۵ ، ۷۰/۱۲ ، ۶۹/۷۳ درصد ماده آلی ۶۷/۵۷ ، ۶۹/۸۳ ، ۷۰/۱۸ ، ۶۹/۶۳ درصد به ترتیب در تیمارهای ۱ ، ۲ ، ۳و۴ معنی دار بود اما قابلیت هضم چربی خام ۸۴/۶۳ ، ۸۲/۶۶ ، ۸۵/۰۴ ، ۸۳/۹۵ درصد پروتئین خام ۷۶/۲۷ ، ۷۷/۹۳ ، ۷۹/۰۶ درصد کربوهیدات نامحلول در شوینده خنثی ۴۳/۸۱ ، ۴۶/۲۹، ۴۵/۶۱ و ۴۶/۰۷ درصد و کربوهیدراتهای غیرفیبری ۸۷/۱۴ ، ۸۹/۲۲ و ۹۰/۰۲ ، ۸۸/۴۲ درصد بهترتیب بین تیمارهای ۱و ۲و۳و۴ معنی دار نبود. تأثیر تیمارها بر تولید شیر روزانه ۳۴/۰۶ ، ۳۵/۴۳ ، ۳۵/۱۸ ، ۳۷/۸۱ کیلوگرم P=0/0008 چربی شیر ۳/۰۸، ۲/۸۸ , ۲/۸ , ۲/۸۱ درصد p=0/0001 و پروتئین شیر ۲/۸۷ ، ۳/۰۵ و ۲/۸۲ و ۳/۰۶ درصد p=0/0009 آن بطور معنی داری اختلاف نشان داد به طوریکه تیمار ۴ با میانگین شیردهی ۳۷/۸۱ لیتر تولید شیر روزانه بهترین عملکرد را داشت. همچنین کاهش اندازه ذرات و فرآوری کنجاله ی کانولا با اسید کلریدریک موجب افزایش میزان ترکیبات شیر شده اما درصد چربی شیربا افزایش تولید کاهش یافت