سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا حسنی اصفهانی – دانشجوی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
مهسا کتابی – دانشجوی ارشد آبیاری و زهکشی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

واکنش آبهای زیرزمینی نسبت به دوره های کم آبی به س رعت منابع آب سطحی نیست اما با توجه به اینکه تجدید این منابع به کندی صورت می گیرد خشکسالی تاثیرات دراز مدتی را برمنابع آب زیرزمینی خواهد گذاشت و با توجه به افزایش نیاز آبی در دوره خشکسالی و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی آسیب پذیری این منابع در طول زمان افزایش پیدا خواهد کرد . در این مقاله به بررسی افت تراز سطح آب زیرزمینی دشت میاندربند استان کرمانشاه در طی ۱۵ سال از طریق داده های مربوط به ۶۵ پیزومتر پرداخته شده است . دشت میاندربند واقع در شمال شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه است .استان کرمانشاه با مساحتی بالغ بر ۲۴۵۰۰۰۰ هکتار با بارش سالیانه ۴۸۲ میلی متر (تقریبا دو برابر بارش سالیانه کشوری )،دارای ۹ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال استبرای مشخص کردن دوره های خشکسالی استان میانگین متحرک بارش های سالانه رسم شده است که نمودارهای رسم شده نشاندهنده دو دوره خشکسالی طی سالهای ۷۱ تا ۸۶ است .با استفاده از نرم افزار اکسل منحنی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی برای هر ماه در طی ۱۵ سال آماری بررسی شده است که در تمامی نمودارها سیل نزولی تراز آب کاملا مشهود است و همین طور با استفاده از نرم افزارLand خطوط هم عمق سطح آب زیرز مینی برای هر ماه رسم شده است . طبق نتایج به دست آمده اثر کم آبی بر منابع آب زیرزمینی این دشت یک ساله است.