سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هجرانه عزیزی – دانشگاه شهید بهشتی
مسعود شیدایی –
مریم نوروزی –

چکیده:

جنس Lcarduus یکی ازجنسهای تیره گل آفتابگردان Asteraceae است کهدرسلسله مراتب تاکسونومیکی براساس رده بندی APGII متعلق به شاخه Magnoliophyta رده Eudicots: Rosopsida یا دولپه آبهای حقیقی Tricolpate Angiosperm زیررده Asterideae راسته Asterales تیره Asteraceae (Compositae و زیرخانواده Cichorioideae طایفه Cardueae و زیرطابفه Carduinae می باشد این جنس دردنیا دارای حدود ۹۰گونه بصورت چندساله دوساله و یکساله است ۱۹۶۴و۱۹۶۳Kazmi که دراروپا اسیا افریقا پراکنش دارند و درایران براساس فلورایرانیکا دارای ۸ گونه است که ۱ گونه از آنها انحصاری ایران می باشد Rechinger,1979 که عمدتا درمناطق شرق غرب شمال جنوب و بخش مرکزی می رویند است دراین تحقیق دانه های گرده ۱۴ جمعیت از۵گونه از جنس Carduus L. درایران ازنظر باروری دانه گرده کاهش نیافته و اندازه ی گرده های نرمال و کاهش نیافته بررسی شد و جمعیت هایی که دارای اختلاف ژنتیکی و ناهنجاریهای کروموزومی بالا هستند همواره درصد بالایی از ناباروری و دانههای گرده کاهش نیافته را نشان میدهند.