سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آمنه رجبی – کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ته
مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ت
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این تحقیق عبارت از بررسی دانش و تمایل افراد نسبت به خرید و مصرف محصولات ارگانیک است. طرح این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق دهگانه شهر کرج تشکیل دادند که براساس فرمول کوکران ۳۰۶ نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق براساس نظرات جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده‌ها بود. یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان دانش افراد نسبت به محصولات ارگانیک در حد متوسط می‌باشد. البته میزان دانش افراد یکسان نبوده و با توجه به این‌که افراد سابقه فعالیت کشاورزی دارند یا نه، تغییر می‌کند. همچنین، نتایج نشان داد که افراد تمایل نسبتاً متوسطی نسبت به خرید و مصرف محصولات ارگانیک داشتند. بنابراین، ضروری است تا با تهیه برنامه‌های تلویزیونی و کتاب‌ها و مقالات مختلف در خصوص محصولات ارگانیک دانش افراد نسبت به این محصولات را افزایش داد.