سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مشرقی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
قاسم مشرقی – کارشناس ارشد سازمان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان تهران
میرمهیار میرصالح پور – دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بیمه تضمین تولید برنج از جمله طرحهای نوین بیمه ای است که در سال زراعی ۸۷ – ۱۳۸۶ در استان مازندران بصورتآزمایشی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی به اج را گذاشته شد . تحقیق حاضر به بررسی میزان آگاهی و دانشکشاورزان نسبت به بیمه تضمین تولید پرداخته است . داده ها با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی و تکمیل ۲۴۵ فقرهپرسشنامه از سوی کشاورزان که ۱۵۱ نفر از آنان، کشاورز بیمه شده و ۹۴ نفر دیگر، کشاورز بیمه نشده بود ند جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفته است . نتایج تحلیل همبستگی مؤید آن است که تحصیلات، مطالعه مجلات و بروشورهای ترویجی ، تعداد شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی و برنامه های تلویزیونی و رادیویی بر دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به بیمه تضمین تولید تأثیر بسزایی دارد. با توجه به یافته های تحقیق ، شرکت در کلاسهای ترویجی و به تبع آگاه کردن کشاورزان از مزایا و سودمندی های این طرح به عنوان راهکاری مناسب در خصوص بیمه تضمین تولید ارائه شده است.