سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی نظریان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالعظیم آجیلی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
کورش رضایی مقدم – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بواسطه نقش مهم سبزیجات در تغذیه انسان روزانه در مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. از زمان شروع انقلاب سبز تاکنون، کشورهای در حال توسعه بطور فزایند های از آفت کش های شیمیایی در جهت بهبود توانایی های تولید خویش استفاده نمود هاند. افزایش بی رویه سموم شیمیایی عواقب بسیاری را بر محیط زیست و کشاورزی، مانند افزایش هزینه تولید، مقاومت آفات به سموم، از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات، بیمار یهای خطرناک در انسا نها و غیره بر جا گذاشت. این تحقیق با هدف بررسی دانش، نگرش و رفتار ایمنی بهداشتی کشاورزان سبزی کار شوش در استفاده از سموم شیمیایی آفت کش انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه کشاورزان سبزی کار شهرستان شوش است که بطور تصادفی از ۳۷۰ نفر سبزی کار، ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. تحقیق با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته با روایی و پایایی لازم انجام گرفت. نتایج نشان داد میان دو گروه زن و مرد از نظر متغیر آگاهی از خطرات سموم و نگرش نسبت به خطرات آفت کش و رفتار ایمنی در استفاده از سموم آف تکش تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین میان زمین، میزان دسترسی به کانال های ارتباطی و اطلاعاتی و میزان درآمد از کاشت سبزیجات و دانش از خطرات سموم رابطه معن یداری مشاهده شد