سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
مهدی خداپرست – استادیار زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد میمه
محمدرضا هزاره – دکتری زمین شناسی اقتصادی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه برگه ١:۵٠٠٠٠ خوراسگان ،بخشی از نقشه ١:١٠٠٠٠٠ اصفهان است . در این برگه از روش رسوبات آبراهه ای برای اکتشافات ژئوشیمیایی استفاده شده و شبکه نمونه برداری با در نظر گرفتن عواملی نظیر لیتولوژی ،گسل و غیره طوری طراحی گردید که حداکثر انطباق با روش مرکز ثقل داشته باشد .پس از تهیه شبکه نمونه برداری ،تعداد ١٠٠ نمونه ژئوشیمیایی با اندازه ٨٠ – مش و وزن ٢٠٠ گرم جمع آوری شد و جهت آنالیز عناصر پایه به آزمایشگاه ارسال گردید. برای جدا سازی نواحی مختلف به لحاظ تفاوت در وجود پتانسیل های معدنی بر پایه اطلاعات اکتشافات آبراهه ای ،بهره گرفته شده است .برای توضیح حد مجاز و حد آلودگی عناصر در رسوب از استاندارد کیفیت رسوب امریکا NOAA و استاندارد کیفیت محیط زیست نیویورک و استاندارد کیفیت رسوب کانادا استفاده شده است .برای تعیین حد آلودگی رسوبات از شاخص تجمع زمینی مولر استفاده شد که بر اساس تقسیم بندی مولر مشخص شد که رسوبات آبراهه ای منطقه مورد مطالعه برای فلزات سنگین Co,Cr,Ni,Mo,Sn به دلیل داشتن شاخص کمتر از یک در کلاس آلودگی صفر یا غیرآلوده قرار میگیرد و عناصر Cu,As,Pb,Zn,Cd دارای شاخص بین (۱-۰)در کلاس آلوده تا آلودگی متوسط قرار دارند.نهایتا بااستفاده از نرم افزار ۹٫۳ ArcGIS نقشه های آنومالی تک متغیره برای عناصر As,Cu,Mo,Cd,Zn,Ni ترسیم شد.