سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه احمدی روحانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمدحسن کریم پور – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،
بهنام رحیمی – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،
آزاده ملک زاده شقارودی – گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شرق شهرسظتان بجستان، در جنوب باختری استان خراسان رضوی و در بلوک لوت واقع شده است. در این منطقه سنگ های پلوتونیکی، ولکانیکی، دگرگونی و سنگ های رسوبی مشاهده می شوند بخش عمده محدوده مورد مطالعه را توده گرانیتوئیدی بجستان تشکیل داده است. داده های ژئوفیزیک هوایی شامل مغناطیس سنجی و رادیومتری (پتاسیم، توریم و اورانیوم) در این منطقه برداشت شده است. همچنین پردازش داده های ماهواره ای اسپات، استر و لندست به منظنور بررسی زون های آلتراسیون و تعیین خط واره ها در این منطقه انجام شده است. مطالعه داده های مغناطیس سنجی نشانگر پائین بودن میزان مغناطیس در مجموعه گرانیتوئیدی و بالا بودن آن در محدوده های دارای آنومالی آهن در شمال شرق و آنومالی مس در جنوب شرق محدوده می باشد. این نتایج با حاصل برداشت های پذیرفتاری مغناطیسی نمونه های سنگ در نواحی مختلف محدوده مورد مطالعه هماهنگی و انطباق کامل دارد. بررسی داده های رادیومتری و آنالیز های ژئوشیمی آبراهه ای نشانگر بالا بودن میزان اورانیم و توریم و سایر عناصر کمیاب در این گرانیتوئید بخصوص دایکهای پلماتیتی می باشد. مطلاعه داده های ژئوفیزیک هوایی و استفاده از اصلاعات حاصل از پردازش داده های ماهواره ای بر مبنای اطلاعات زمین شناسی، کمک شایانی در شناسایی آلتراسیون ها و خط واره های اصلی و در نهایت انومالی های موجود در این منطقه نموده است.