سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا کبگانی – کارشناس منابع طبیعی-شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
سولماز احمدی – کارشناس منابع طبیعی-شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
محسن آهنگر – کارشناس منابع طبیعی-شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
عبدالرحیم پذیرا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این پژوهش خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله خلیج فارس که در بنادر امام حسن و گناوه طی ماههای اسفند،فروردین و اردیبهشت (دوره ۳ ماهه )صید شده بود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .در مجموع ۶۸ قطعه ماهی بررسی شد که ۶۲ عدد جنس نر و ۶ عدد جنس ماده بودند.طول ماهیان جنس ماده در محدوده ۲۵۵ تا ۳۱۵ و جنس نر ۱۹۰ تا ۳۴۱ میلی مترمحاسبه و همچنین محدوده وزنی جنس ماده ۳۰۶/۳ تا ۶۳۲/۲ و جنس نر ۱۳۴/۷ تا ۷۹۸/۵ گرم محاسبه شد .این ماهی دارای یک باله پشتی با ۱۱-۱۲ شعاع سخت و ۱۰-۱۲ شعاع نرم و باله مخرجی دارای ۳ شعاع سخت و ۱۰-۸ شعاع نرم می باشد میانگین آبشش داخلی و خارجی به ترتیب ۱/۱۵± ۱۱/۷۳ و ۱/۷۷±۱۴/۰۲ بدست آمده است . نتایج بدست آمده از بررسی ها با کمک آنالیز تجزیه و واریانس مورد محاسبه قرار گرفت.همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای آماری systat9,0،excel استفاده شد.