سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سجاد سفیدچقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهمن فرهادی بانسوله – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
فریده انصاری سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی اهواز

چکیده:

آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی در جهان ، در شرایط کنونی بخش قابل ملاحظه ای ازمصارف کشور ایران دربخش کشاورزی را تامین می نماید. علیرغم اینکه در بسیاری از مناطق منابع آب وجود دارند ولی فقط در جاهایی که کیفیت آب برای مصارف مورد نظر مناسب باشد می توان از منابع آب استفاده کرد. به طور کلی کنترل گرفتگی درسیستم های آبیاری تحت فشار بخصوص آبیاری قطره ای یک امر اجتناب ناپذیر در نگهداری این سیستم ها می باشد برای سنجش آب از نقطه نظر تمایل به رسوبگذاری یا خورندگی شاخص های متفاوتی ارائه شده است که در این مطالعه برای این منظور از دو شاخص لانژیلر و رایزنر استفاده شد .منطقه مورد مطالعه دشت گیلانغرب در محدوده استان کرمانشاه می باشد. با توجه به پهنه وسیع دشت و تعداد زیاد چاهها، منطقه ای از دشت ۸۵ به – به طور تصادفی انتخاب شد و میانگین خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی در این منطقه در سال آبی ۸۶ منظور ارزیابی میزان خورندگی یا رسوبگذاری این آبها در سیستمهای آبیاری تحت فشار مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد که اکثر مناطق این دشت دارای آبی نسبتاً خورنده و کمی رسوبده می باشند. بنابراین هنگام طراحی سیستمهای آبیاری (خصوصا آبیاری قطره ای) بایستی این موضوع در نظر گرفته شود