سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار دانشکده علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهوا
مصطفی مرادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کیفیت آب نیز به اندازه کمیت آن بسیار مهم می باشد. زیرا آب موجود در طبیعت اغلب حاوی ناخالصی است که وجود آنها مانع استفاده بهینه از این ماده حیاتی می گردد. به همین دلیل برای تشخیص و حذف ناخالصی های موجود در آب شاخص های متفاوتی ارائه شده است. در این مقاله به بررسی پارامتر های شیمیایی آب رود خانه کارون (محدوده شرکت کشت و صنعت امیرکبیر) پرداخته شد تا میزان خورندگی یا رسوبگذاری آن در سیستم آبیاری تحت فشارمشخص شود. که برای این منظور از دو شاخص لانژیلر و ریزنر استفاده و پس از انجام محاسبات لازم، مشخص شد که آب رودخانه، در بازه زمانی مورد بررسی و در محدوده ذکر شده با توجه به نمودار ویلکوکس، در بیشتر مواقع از کیفیت خوبی برای کشاورزی برخوردار است. از طرفی با توجه به مثبت بودن شاخص اشباع لا نژیلر (LSI)، مشخص شد که احتمال رسوب کربنات کلسیم (CaCo3) در سیستم وجود دارد که برای رفع این مشکل باید به آب، اسید اضافه نمود. از نظر خورندگی نیز با توجه به شاخص پایداری ریزنر (RSI)، اجزای فلزی سیستم، مشکل چندانی پیدا نمی کنند.