سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فضل الله معدنی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالله افشار – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیستHSE شرکت ملی نفت ایران طی سالهای گذشته اقدامات گسترده ای را با هدف ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و محیط زیست به اجرا درآورده است. یکی از مهمترین این طرحها، طرح جمع آوری گازهای همراه نفت و استحصال مایعات گازیNGL)در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی میباشد.یکی از موارد مهم مطرح شده در این طرح تأثیر خورندگی خاک این جزیره بر روی خطوط انتقال گاز می باشد،چرا که تخریب ناشی از خوردگی این خطوط نه تنها موجب اتلاف ماده ، انرژ ی و تباه شدن سرما یهگذار یها میشود، بلکه خطرات جدی ایمنی و زیست محیطی را نیز در پی دارد. در این مقاله برای نخستین بار خورندگی دو سازند عمده ی زم ین شناس ی جزی رهی خار گ- سازند آغاجار ی ومرجانی- بر روی فولادAPI 5L X65که بیشترین کاربرد را در خطوط انتقال نفت و گاز دارد، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشهای خوردگی به دو روش کاهش وزن و پلاریزاسیون خطی انجام شد. نتایج نشان داد که خورندگ ی سازند آغاجاری نسبت به سازند مرجانی بیشتر میباشد. در رطوبتهای کمتر تمایل فولاد مورد نظر به خوردگ ی حفرهای بیشتر میباشد. این در حالی است که هر چه رطوبت خاک افزایش مییابد تمایل به خوردگی یکنواختافزایش یافته و در کل میزان خوردگی کاهش مییابد