سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم احتشام زاده – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید ب
سهیل سروشیان – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باه

چکیده:

آلیاژ مس- نیکل ۹۰-۱۰ به دلیل مقاومت به خوردگی بالا در صنایع برای ساخت مبدل های حرارتی، کندانسوها، لوله ها وبدنه قایق های کوچک و بزرگ در تماس با محیط آبی استفاده می شود. این آلیاژ عموما دارای مقادیر کمتر از ۱% منگنزمی باشد. تحقیقات نشان داده است که با اضافه شدن منگنز به آلیاژ مس – نیکل به عنوان اکسیژن زدا و گوگرد زدا مقاومت به خوردگی آلیاژ در محیط آبی بهبود می یابد. هم چنین منگنز به عنوان عنصر آلیاژی برای بهبود کار پذیری آلیاژمورد استفاده قرار گرفته ولی اثر این آلیاژ روی خوردگی تا کنون بررسی نشده است. در این مقاله اثر منگنز بر خوردگی آلیاژ مس-نیکل با انجام آزمایشات الکتروشیمیایی امپدانس و پلاریزاسیون انجام گرفت. مشاهدات نشان داد که با افزایش درصد منگنز سختی افزایش می یابد. نتایج آزمون های الکتروشیمیایی حاکی از خوردگی بیشتر در نمونه ای با ۰/۸%وزنی منگنز بود. آنالیزXRDو تصاویر متالوگرافی هم زمان وابستگی رفتار خوردگی را به ساختار نمونه ها نشان دادند.