سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی مهدی نژآد – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچس
منصور اومویی میلان قشلاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی خودکارامدی و نگرش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به استفاده از رایانه انجام شد هاست روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و جامعه اماری این پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹-۸۸ بودند نمونه این پژوهش ۳۷۲ نفر بوده و به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شده اند برای گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است نتایج این پژوهش نشان داد که سطح نگرش نسبت به رایانه وخودکارامدی رایانه ای دانشجویان در حد متوسطی بوده و متغیرهاینگرش نسبت به رایانه میل و رغبت اعتماد به نفس و اضطراب در نگرش دانشجویان نسبت به رایانه تاثیر داشته اما متغیر سودمندی تاثیری نداشتها ست همچنین خرده مقیاسهای خودکارامدی رایانه ای درخودکارامدی رایانه ای دانشجویان تاثیر داشته است. شرکت در دوره های مربوط به اشنایی با رایانه در نگرش نسبت به رایانه و خودکارامدی رایانه ای موثر بوده است و همچنین بین خودکارامدی رایانه ای و جنسیت خودکارامدی رایانه ای و مقطع تحصیلی و نگرش نسبت به رایانه و خودکارامدی رایانه ای بر حسب دانشکده تفاوت معنی داری وجود داشت.