سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شکوفه قاسمی – دانشکده مهندسی نساجی، قطب علمی و پژوهشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مینا طاهری –
سیامک سحرخیز –
مسعود لطیفی –

چکیده:

گان Gown)واژه متداول برای روپوشهایی است که جراحان و گروه جراحی در طول عمل میپوشند. معمولاً منسوجات بیبافت به دلیل سهولت در تولید و پرزدهی بسیار کم برای تهیه گانهای یکبار مصرف مورد استفاده قرار میگیرند. خواص کیفی نظیر نفوذپذیری آنها در برابر مایعات و خواص راحتی مانند عبور هوا و بخار رطوبت جهت تهویه بدن، در گانهای تولیدی و کارایی و راحتی مصرف کننده اهمیت زیادی دارد. علت این امر خطراتی است که بیکیفیت بودن این پارچه هابرای مصرف کننده خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی کیفی و راحتی بی بافتهای مختلف جهت استفاده در انهای جراحی پرداخته شده است. برای انجام این بررسی، نمونه هایی از گانهای وارداتی و بی بافتهای داخلی مورد استفاده در تولید گانها تهیه شد و آزمایشهای تعیین وزن واحد سطح، تعیین ضخامت، طول خمش، مقاومت در برابر عبور آب،مقاومت در برابر عبور هوا، تر شدن و جذب آب بر روی نمونه ها انجام شد. جهت بررسی خواص راحتی، آزمایشهای میزان عبور حرارت، میزان عبور هوا، نرخ عبور بخارآب و پشتپوشی بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج بهدست آمده توسط نرمافزار آماریSPSS تحلیل گردید و در نهایت نمونه های اسپانلیس و اساماس که در بیشتر خواص اندازه گیری شده برتری داشتند به عنوان نمونه هایی مناسبتر، معرفی شدند