سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرامرز حریری مقدم – کارشناس ارشد حشرهشناسی، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
عادل خشاوه – کارشناس ارشد حشره شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دراین تحقیق غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50) عصاره گیاهان Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنههای ماده بالغ تارتن دو لکه ای Tetranychus urticaeKoch در شرایط دمایی ۰/۵±۲۷ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۵±۵۰ درصد و طول دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره های گیاهی به صورت عصاره اتانولی توسط دستگاه تقطیر در خلأ تغلیظ شدند. کنه تارتن دولکه ای به بسیاری از گیاهان زراعی و زینتی به دو صورت مستقیم با تغذیه از شیره گیاه و غیر مستقیم با تنیدن تار که مانع از تعرق و فتوسنتز در گیاه می شود، خسارت وارد می کند. دراین آزمایش برای تعیین غلظت کشنده پنجاه درصد LC50 بر روی قطعات مربع بریده شده برگ لوبیا به ضلع ۱ سانتیمتر از محلول عصاره هر گیاه به غلظتهای ۲۵، ۵۰، ۷۵،۱۰۰ و ۱۲۵ میکرولیتر پاشیده و سپس صبر کرده تا کاملاً خشک شوند. در ظرف پتری با قطر ۸ سانتیمتر که با کاغذ صافی مفروش شده، قطعه برگ به همراه ۲۰ عدد کنه ماده بالغ برای هر غلظت قرار گرفتند. مرگ و میر کنه ها بعد از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت ثبت شدند. این آزمایش در ۵ تکرار صورت گرفت. مقادیرLC50 به دست آمده عصاره گیاهان E. salmonophloia و E.kingsmillii به ترتیب در ۲۴ ساعت برابر با ۱۰۸/۶۹، ۱۱۲/۷۸ و در ۴۸ ساعت برابر با ۹۹/۱۸، ۹۲/۶۶ و در ۷۲ ساعت برابر با ۶۳/۱۸، ۶۷/۱۷ μL/cm2 leaf می باشد. حدود اطمینان ۹۵ درصد به دست آمده از مقادیر LC50 محاسبه شده روی ماده های بالغ کنه تارتن دو لکه ای پس از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت از کاربرد عصاره، با یکدیگر هم پوشانی داشته و نشان می دهد با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند.