سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
محمد مزینانی – استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو
احد ضابط –

چکیده:

در این تحقیق، خواص کششی و رفتار شکست فولاد دو فازی تولید شده با عملیات آنیل میان بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تولید نمونه های فولاد دوفازی با درصدهای متفاوت فاز مارتنزیت، از دو فولاد با میزان کربن حدود ۰/۰۹ و ۰/۱۷ درصد وزنی و ریزساختار فریت- پرلیتی استفاده شد. عملیات آنیل میان بحرانی در دماهای متفاوت در ناحیه دوفازی فریت -آستنیتی انجام شد و نمونهها پس از نگهداری در این دماها، تا دمای محیط در آب سریع سرد شدند. میزان فاز مارتنزیت در نمونه های فولاد دوفازی با استفاده از نرمافزار تحلیل تصویری MIP تعیین شدند. برای بررسی خواص کششی و شکست کششی نمونه های فولاد دوفازی تولید شده در این تحقیق از آزمون کشش تک محوری استفاده شد. نتایج آزمایش کشش نشان دادند که در کسر حجمی تقریباً یکسان فاز مارتنزیت، نمونه های فولادی با درصد کربن بیشتر استحکام تسلیم و کششی بیشتری دارند، اما قابلیت انعطاف کمتری از خود نشان میدهند. با بررسی رفتار کارسختی مشخص شد که با افزایش کرنش رفتار کارسختی نمونه ها تغییر میکند. نمونه های با درصد مارتنزیت بالاتر و همچنین در کسر حجمی تقریباً یکسان مارتنریت با مقدار کربن مارتنزیت بیشتر، نرخ کارسختی بالاتری نشان دادند که باعث افزایش استحکام فولاد شد. اما با افزایش کرنش، نرخ کارسختی نمونهها با مقدار مارتنزیت بیشتر به دلیل احتمال شکست ذرات درشت مارتنزیت با شدت بیشتری در مقایسه با نمونه های با مارتنزیت کمتر کاهش مییابد،که باعث کاهش قابلیت انعطاف فولاد میشود. همچنین بررسی ریزساختار نمونه های کشش شکسته شده در جهت طولی نشان داد که شکست ذرات مارتنزیت مکانیزم غالب جوانه زنی حفره است.