سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مالک سلطانی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ار انجام این پژوهش ساخت کامپوزیتAl/TiCبه روش نورد تجمعی پیوندیARB) و بررسی خواص آن بود.تغییرات ریزساختاری کامپوزیتهای ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. به منظور بررسی خواصمکانیکی نمونهها آزمایش کشش تکمحوری و سختیسنجی روی نمونهها انجام شد. سپس به منظور تعیین مکانیزم شکست، سطوح شکست نمونهها پس از انجام آزمون کشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرارگرفت. برای محاسبه پارامترهای ساختاری نمونهها مانند اندازه دانه فرعی، میکروکرنش و… از نرمافزارMAUD استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد سیکلهای نورد توزیع ذرات پودر کاربید تیتانیم در زمینه فلزی بهبود مییابد و از میزان تخلخلها و مناطق بدون پیوند در فصلمشترک لایههای فلزی و فصلمشترک زمینه و ذرات پودر کاسته میشود. با افزایش تعداد سیکلهای نورد استحکام کششی نمونهها افزایش مییابد. پس از ۱۰ سیکل نورد استحکامکششی نمونههایARBشده ۱/۵۲برابر نسبت به نمونه اولیه شد. با بررسی سطوح شکست نمونهها مشخص شد شکست نمونهها به صورت داکتیل نرم و برشی است. اندازه دانه نمونههای کامپوزیتیARB شده پس از ۱۰ سیکل نورد توسط نرمافزارnm ،MAUD 90 بهدست آمد.