سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد هدانصیری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – استاد دانشگاه شیراز
محمدرضا نصیری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، دانشگاه شیراز
مسعود مشرفی فر – مربی دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق، فیلم های نازک تیتانیوم با ضخامت ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر، با روش لای ه نشانی یونی روی شیشه نش انده و درالکترولیتی شامل اسید استیک و اسید هیدروفلوئوریک آندایز شد و ف یل مها ی شفاف نوری از آرای هه ا ی نانولوله تیتانیابدست آمد. با ثبت جریان و زمان آندایزینگ در پتانسیل ثابت، نموداری بر حسب این دو پارامتر رسم گردید. با مقایسه این نمودار با نتایج مراجع مرتبط، مراحل ایجاد نانولوله شفاف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لای هی زیر آرایه های نانو لولهتیتانیا بدون اختلال در ساختار آن تا حد امکان از بین رفت . در ادامه بررس ی ها ی ساختاری و خواص نوری بر رویآرایه های نانولوله تیتانیای شفاف پس از آنیل در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد صورت گرفت و ضریب شکست متوسط فیلم حاصله در محدوده طیف مرئی و ماوراء بنفش، درصد تخلخل و مقدار باندگپ آن بدست آمد.