سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا شیران چهارسوقی – دانشجوی کارشناس ارشد مواد- نانومواد، دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – دکتری مواد، دانشگاه شیراز
محمدمهدی شیعه زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مواد- الکتروسرامیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش نانو ذرات مواد گسیل دهنده الکترون از نوع باریم-کلسیم-آلومینات با استفاده از روش سل-ژل احتراقی تولید شد. مواد گسیل دهنده الکترون در ساخت کاتدهای تقویت شده تولید کننده الکترون استفاده میشود. در ساخت کاتدهایتقویت شده از پایه تنگستنی متخلخل و مواد گسیل دهنده حاوی ترکیباتی همچون اکسید باریم، اکسید کلسیم و آلومینا استفاده میشود. یکنواختی ترکیب و اندازه ذرات مواد گسیل دهنده بر روی خواص گسیل دهی کاتد موثر است. در این پژوهش، ژل سیترات-نیترات و پودر کلسینه شده در دمای ℃۲۶۰ با استفاده از آنالیز حرارتیTG/DTA آنالیز تفرق اشعه ایکسXRD)میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)و اسپکترومتر انرژی اشعه ایکسEDAX)مورد بررسی قرار داده شد.نتایج نشان داد که ژل سیترات-نیترات در دمای ℃۲۶۰ رفتار خود احتراقی دارد و طی فرایند احتراق از ماهیت آمورف به ساختاری نانوکریستالی با اندازه بلور کمتر از۴۵nm تبدیل میشود. همچنین نتایج بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز اسپکترومتر انرژی اشعه ایکس پودر حاصل پس از کلسینه شدن در دمای ℃ ۴۵۰ نشان داد که اندازه ذرات پودر زیر۱۰۰nm است، و ترکیب ماده گسیل دهنده در مقیاس اتمی یکنواخت است.