سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا میرحبیبی – دکتری علم مواد ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد اسماعیلی – کارشناس ارشد شناسایی مواد ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود بداغی – کارشناس ارشد سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی
نیره عسکری – کارشناس ارشد سرامیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:

از جمله پارامترهای حاوز اهمیت در ارتباط با کامپوزیت ها ریال خواص نهایی محصول از لحاظ مکانیکی (چقرمگی) و برهمکنش سطح مشترک در اثر تنش اعمالی می باشد. در پژوهش ارائه شده استحکام خمشی به عنوان معیاری از خواص مکانیکی در کامپوزیت کربن-کربن حاصل از چوب بررسی گردید. همچنین چگالی حجمی نمونه و درصد تخلخل های باز به جهت تعیین راندمان متراکم سازی و کیفیت محصول محاسبه شدند. برای تفسیر نتایج و بررسی اثر مورفولوژی و فاز نهایی بر خواص مکانیکی ، از میکروسکوپ الکترونی و نوری و روش های آنالیز پراش اشعه ایکس و رامان اسپکتراسکوپی استفاده گردید. نتایج تحقیقات نشان می دهد که می توان از ابتدایی ترین مواد یعنی چوب ، برای تهیه محصولی منحصر به فرد با خواصی مطلوب به نام کامپوزیت کربن-کربن استفاده کرد.