سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر دادور – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فرد
مهدی خجسته پور – استادیاران گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا –
مهدی خدنگ نیکفرجام –

چکیده:

تعیین خواص مکانیکی محصولات کشاورزی جهت طراحی تجهیزات صنایع غذایی و مخازن حمل و نقل ضروری است. تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقایسه خواص مکانیکی پرتقال رقم پارسون بران در بارگذاری شبه استاتیکی صورت گرفته است. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل۲×۳۲جهت بارگذاری×۳ اندازه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تکرار استفاده گردید. در هر آزمایش متغیرهای نیروی شکست و تغییر شکل شکست اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که جهت بارگذاری برروی هردو خواصیت مکانیکی مورد بررسی موثر بوده و مقدار نیروی شکست میوه پرتقال در جهت طولی بطور معنی داری بیشتر از مقدار آن در جهت عرضی بود، در حالی که اثر اندازه تنها بر نیروی شکست، در سطح یک درصد معنی دار شد. میانگین نیروی شکست برای این رقم ۲۴/۶ نیوتن بدست آمد.