سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا اورنگ – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، گرایش بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کاظم زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیومتریال
محمود اعظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیومتریال،

چکیده:

در این تحقیق داربست های کامپوزیتی جهت کا ربرد در مهندسی بافت استخوان تهیه گردید . این نمونه ها از ترکیبژلاتین/هیدروکسی آپاتیت با درصدهای مختلف هیدروکسی آپاتیت ( ۴۰،۳۰ و ۵۰ % وزنی) به روش تزریق محلول ترکیبی در قالب و Freeze drying ساخته شدند. خصوصیات شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی نمونه های تهیه شده با روش طیف نگاری FTIR و ا ندازه گیری استحکام فشاری تعیین شدند. خواص سطحی و موفولوژیکی با استفده از تصویر برداری میکروسکوپ نوری (Image Analyzer) و الکترونی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون زیست سازگاری در شرایط invito انجام شد که بر اساس نتایج بدست آمده دسته ای از نمونه ها که بی سولفیت سدیم نگهدای شده بودند از زیست سازگاری بهتر برخوردار بودند.