سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذای
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیات علمی،گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکد

چکیده:

در طی سال های اخیر تمایل به استفاده از بایوپلیمرهای زیست تخریب پذیر در تولید مواد بسته بندی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی ازکاربردهای بالقوه این بایوپلیمرها، تولید بسته بندی های فعال حاوی مواد ضدمیکروبی می باشد. استفاده از فیلم خوراکی برای آزادسازی ترکیبات ضدمیکروبی به درون بسته بندی ماده غذایی نوعی ازبسته بندی فعال میباشد.اگرچه درمورد خواص ضدمیکروبی عصاره های ادویه جات، تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛اما کاربرد آنها درفیلمهای خوراکی محدود میباشد.هدف ازانجام این تحقیق، بررسی اثر عصاره آویشن برخصوصیات مکانیکی و، ضدمیکروبی فیلم خوراکی بر مبنای نشاسته ساگو می باشد. در این تحقیق محلول ژلاتینه شده نشاسته ساگو محتوی عصاره آویشن با نسبتهای ۰ ۲۰ و ۳۰و۴۰ درصد حجمی تهیه شد.از ترکیب گلیسرول و سوربیتول ) ۰:۳ ( به عنوان پلاستیسایزر استفاده شد .فیلمها تحت شرایط کنترل شده به روش کاستیگ تهیه گردید. بررسی خواص مکانیکی بر روی فیلم های تولید شده صورت گرفت. ا ثر غلظت الکلی استخراج شده از آویشن بر خواص ضد میکروبی فیلمهای نشاسته ای نیز به روش انتشار بر سطح آگار در برابر استافیلو کوکوس اورئوس اندازه گیری گردید. . نتایج نشان داد که درصدعصاره در محدوده مورد مطالعه تا حدی اثر معنی داری ) p<0.05 (روی خواص ضد میکروبی استافیلو کوکوس از خود نشان می دهد. این در حالیست اندکی خواص مکانیکی فیلم ها کاهش پیدا کرد هر چند این کاهش معنی دار نبود) p>0.05 (. در حالت کلی عصاره آویشن می تواند در تولید بسته بندی های فعال مورد استفاده واقع گردد و بدون آنکه بر خواص مکانیکی تاثیر معنی داری داشته باشد در فیلم ایجاد خاصیت ضد میکروبی نماید