سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد برنجیان – استادیار و رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
سیدباقر حسینیان – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه آموزش عالی طبری، ب
محمدرضا مداحیان – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه آموزش عالی طبری، ب

چکیده:

شناخت بیشتر مصالح، بررسی اندرکنش و تأثیر هر یک بر خواص و ریزساختار بتن تشکیل یافته از آن، از اهمیت بسزایی برخورداراست. در مقیاس کلان ساختار دو فاز اصلی سنگدانه و خمیر سیمان به آسانی قابل تشخیص است، اما در مقیاس ریزساختار پیچیدگی ذرات بتن مشخص میشود. مطالعات ریزساختار، ساختار خمیر سیمان سخت شده مجاور سنگدانههای درشت را معمولاً بسیار متفاوت از ساختار خمیر به تنهایی و یا در ملات نشان میدهد. و نیز در حقیقت بسیاری از رفتارهای بتن تحت تنش، ناشی از ناحیه انتقال است. در این مطالعه، به بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی و ریزساختار و خصوصیات ناحیه انتقال و تأثیر آن در بتن مقاومت بالا پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که این بتن نسبت به بتنهای معمولی مزایا و برتریهای زیادی دارد. و با افزایش سن بتن یکنواختی و تراکم بهتری در آن مشاهده میشود و ضخامت ناحیه انتقال مانند هالهای دور سنگدانه میباشد که ضخامت آن با افزایش سن بتن نیز کاهش مییابد.