سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین گودرزی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۵- دانشکده م
حسین عربی –
محمدعلی بوترابی –
سیدحسین سیدین –

چکیده:

در این تحقیق، آلیاژ ۲۰۲۴ آلومینیم پس از آنیل انحلالی با استفاده از اکستروژن در قالب با کانالهای زاویهدار هم مقطعECAP) در دمای اتاق تغییر شکل شدید داده شد و سپس رفتار حرارتی ماده تغییر شکل یافته و خواص مکانیکی آن شامل سختی و استحکام تسلیم پس از پیرسختی در دمای۱۰۰ و زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ریزساختارنمونههای تغییر شکل یافته مشاهده گردید که تغییر شکل برشی سبب ایجاد تعداد زیادی باندهای برشی در مقطع طولی نمونهها شده است بطوریکه این باندها سبب خردایش دانهها در مقطع عرضی گردیدهاند. در این خصوص، ایجاد رسوبات پیرسختی قابلبرش که حاصل از پدیده پیرکرنشی دینامیکی میباشد نیز ایجاد باندهای برشی را تقویت کرده است. سختی نمونه از ۸۵ ویکرز در حالت آنیل انحلالی به ۱۷۰ ویکرز پس از تغییر شکل شدید افزایش یافت و بیشینه آن بمیزان ۲۱۲ ویکرز پس از پیرسختی نمونه تغییرشکل یافته بمدت ۲۵ ساعت در دمای۰۰۱ بدست آمد. استحکام تسلیم مهندسی در شرایط مذکور نسبت به نمونه آنیل انحلالی از ۱۸۵MPaبهافزایش یافت. دمای ایجاد فازAl2CuMg که عامل اصلی رسوبسختی محسوب می- گردد براساس نتایج آنالیز حرارتی از ۸۲ در شرایط آنیلانحلالی به ۴۶ بعد از عملیاتECAP کاهش یافت. ۶۰۸MPa