سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه محمدخانی – کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
قدرت الله رودینی – استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدعبدالکریم سجادی – دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دستهای از مواد پیشرفته که به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی قابل توجهشان به طور گسترده برای کاربردهای با قابلیت عملکرد بالا همانند صنایع نظامی، اتومبیل، هوا فضا و الکتریسیته بکار میروند کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذراتAl2O3میباشند این کامپوزیتها به طور گستردهای توسط روشهای ریخته گری گردابی تولید می- شوند، از اینرو سعی شده تا بعضی از خواص این نانوکامپوزیت ها بررسی شود. در این تحقیق نمونههای نانوکامپوزیتی شامل ١ ٢ و ٣ درصد وزنی ذراتAl2O3بوسیله روش ریخته گری گردابی تولید شده سپس با نسبت کاهش سطح مقطع ١:٢٠ اکسترود شده و تحت عملیات حرارتی رسوب سختیT6قرار گرفتند. سطح شکست نمونههای نانو کامپوزیتی ریختگی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) وریزساختار آنها توسط میکروسکوپ نوریOM) بررسی شده است. چگالی، سختی، خواص کششی و ریزساختار این نانو کامپوزیتها بررسی شده و مشاهده شده است که مقدار سختی و استحکام کششی نمونههای نانوکامپوزیتی با افزایش درصد وزنی نانوذراتAl2O 3افزایش و تخلخل و انعطافپذیری کاهش مییابد