سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین جمشیدی آلاشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن محمدی زهرانی – دانش آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
بهزاد نیرومند – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

در این تحقیق با بهرهگیری از شبکههای عصبی مصنوعی، مدلی جهت پیش بینی خواص مکانیکی فوم آلومینیومی حفره باز تولید شده به روش فشردان مذاب، طراحی شد. به منظور دستیابی به مدل مناسب، در ابتدا فومهای حفره باز از جنس آلیاژ آلومینیوم ۳۵۶Aبا استفاده از عامل فضاسازNaClبا اندازه ۶۰۰ تا ۳۴۰۰ میکرون و در فشارهای بین ۱ تا ۵ مگاپاسکال تولید شد. سپس تخلخل و خواص مکانیکی نمونههای فومی تعیین و نتایج بدست آمده جهت طراحی شبکه عصبی به کار گرفته شد. پارامترهایی که در این تحقیق به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتهاند، شامل اندازه عامل فضاساز و فشار اعمالی است. همچنین تخلخل و استحکام تسلیم به عنوان پارامترهای خروجی شبکه در نظر گرفته شدهاند. مقایسه مقادیر حاصل از مدل ارائه شده با دادههای تجربی نشان داد که شبکه طراحی شده با دقت خوبی قادر به پیشبینی تخلخل و استحکام فومهای حفره باز است