سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیاران دانشگاه محقق اردبیلی
امیرحسین افکاری سیاح –

چکیده:

صدمات مکانیکی در محصولات کشاورزی پدید های است که شرایط را برای ایجاد ضایعات فراهم م یسازد. بر این اساس شناسایی شرایط و عواملی که بر وقوع صدمات مکانیکی (تخریب) در محصولات کشاورزی مؤثرند نهایتاً به کاهش ضایعات در این بخش منجر خواهد شد.. طی این پژوهش، با انجام آزمون خمش بر روی دانه گندم، پارامترهای استحکام خمشی، بیشینه تنش خمشی، چقرمگی ومدول الاستیسیته در چند رقم متداول گندم (سه رقم به نامهای آذر ۲MV و سبلان) ودر سطوح محتوی رطوبتی ( ۱۲،۱۵،۱۸ وw.b21% مورد بررسی قرار گرفت بیشترین استحکام خمشی مربوط به رقم آذر ۲ در رطوبت ۱۲%W.b با مقدار ۹۱/۹۷۸N و کمترین استحکام خمشی مربوط به رقم سبلان دررطوبت ۲۱%W.B با مقدار ۲۳/۸۹۲N می باشد