سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی یوسفی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
صدیقه برهانی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این پژوهش، اثر حضور نانوذره اکسیدروی در الیاف پلی پروپیلن بر خواص مکانیکی این لیف بررسی شده است. پس از تهیه نمونه ها خواص ساختاری و مکانیکی الیاف حاصله از قبیل استحکام، مدول و ضریب شکست مضاعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش میزان نانوذرهZnOمنجر به افزایش استحکام و مدول اولیه الیاف بدون سازگارکننده شده است در حالی که با در مورد نمونه های حاوی سازگارکننده، کاهش در خواص مکانیکی(استحکام و مدول) با افزایش میزان نانوذره اکسید روی مشاهده شد. این نتیجه می تواند به دلیل پایین تر بودن وزن ملکولی و استحکام سازگارکننده مصرفی نسبت به پلی پروپیلن خالص و یا بیشتر بودن میزان سازگارکننده از مقدار بهینه باشد.حضور۰/۵ ,۱ درصد وزنی نانوذره درون الیاف پلی پروپیلن تاثیری بر آرایش یافتگی این الیاف نداشته و اختلاف ضریب شکست آن ها با الیاف بدون نانوذره معنی دار نمی باشد. اما در مورد الیاف حاوی ۲ درصد وزنی نانوذره آرایش یافتگی مولکولی نسبت به نمونه فاقد نانوذره کاهش نشان می دهد که احتمالاً به دلیل تجمع نانوذرات می باشد