سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا آذغانی – دانشجوی دکتری مکانیک، گرایش بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محسن صادقی مهر – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا یاوری کیا – استادیار گروه اورتوپدی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
رامین رحیمیان – پزشک، بیمارستان بوعلی همدان

چکیده:

بسیاری از استخوان های بلند تحت اثر بارهای مختلفی مانند بار پیچشی قرار می گیرند. محاسبه محدوده مناسب برایاین نیروها و محاسبه رفتار گسیخته شدن استخوان و ارتباط تغییرات هندسی با خواص مکانیکی بسیار مهممی نماید. در این تحقیق استحکام پیچشی استخوان متاکارپال گوسفند نسبت به تاثیرات سطح مقطع و طولاستخوان مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمایش پیچش، دستگاه پیچشی با توانایی اعمال پیچش خالص،طراحی و ساخته شد. ١١ عدد استخوان دست راست متاکارپال گوسفند به علت شباه ت با استخوان اولنا انسان تهیهشد و مورد آزمون قرار گرفتند. بعد از انجام تحلیل واریانس یک راهه بین داده ها نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ممان سطحی قطبی و سفتی ساختاری ارتباط معنی دار قوی برقرار است.(P<0/05) در حالی که بین طول مؤثر در پیچش استخوان یا زاویه شکست، گشتاور پیچشی شکست و انرژی جذب شده تا شکست ارتباط معنی داری برقرار نمی باشد.