سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

در این پژوهش خواص مکانیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیمAA 7277-T6به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است . برای انجام آزمایشات از نمونه های به ضخامت۵mm و ابزار گرمکار ۱۳H استفاده شده است . نمونه های جوشکاری شده در سرعت های چرخش ۶۰۰ و۸۲۵و ۱۱۱۵rpm و پیشروی ۳۲، ۱۵و ۶۰mm/ min به هم متصل شده اند تست های کشش و میکرو سختی روی نمونه ها انجام شده و با فلز پایه مقایسه شده است . همچنین سطح مقطع جوش ها به منظور بررسی اندازه دانه مورد متالوگرافی قرار گرفته است. نتایج نشان داد با افزایش سرعت دورانی از ۶۰۰ تا۱۱۱۵rpm استحکام کششی نمونه ها کاهش می یابد. همچنین افزایش سرعت دورانی و کاهش سرعت پیشروی به افزایش Elongation می انجامد . از طرفی افزایش سرعت پیشروی به افزایش مقادیر سختی منجر می شود و نقش سرعت پیشروی بسیار چشمگیرتر از سرعت چرخشی است. مقایسه اندازه دانه ها در تست متالوگرافی نشان می دهد در منطقه ناگت نسبت بهHAZ ریز دانه تر می باشد