سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا طاوسی – گروه الکترونیک، پردیس چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهره راشکی – گروه الکترونیک، پردیس چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعلی منصوری بیرجندی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی صفاری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در مطالعه حاضر، یک فیلتر میان گذر نوری را به عنوان یکی از کاربردهای تشدید گرهای حلقوی بلورفوتونی طراحی می کنیم. بلور فوتونی از نوع دوبعدی و آرایش شبکه مربعی با میله های دایروی سیلیکونی با ضریب شکست ۳/۴۶ = (۱)n و بستر آن هوا انتخاب شده است. بیشترین پهنای نوار فرکانسی بلور فوتونی به ازای نسبت پرشدگی r/a=0/17 محاسبه شده است. بدلیل استفاده از تشدیگر حلقوی و ایجاد شرایط تداخل سازنده امواج، بازده فیلتر به ازای مد تشدید با فرکانس تقریبی نرمالیزه ۰/۳۶۴ و ۰/۳۶۵ که از نوع مدهای ده قطبی و تبهگن هستند، ۱۱۲% است. پهنای باند نیم توان فیلتر در حدود ۲۳ نانومتر در طول موج مرکزی ۱/۵۵µm بدست می آید. مد تشدید در تشدید گر حلقوی با استفاده از روش بسط اموا ج تخت (PWE) و پاسخ طیفی انتقالی فیلتر توسط روش تفاضل محدود در زمان (FDTD) محاسبه شده است.