سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاظم جعفری نعیمی – استادیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
همایون فرهمند – استادیاران دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد –

چکیده:

در این تحقیق برخی از خصوصیات فیزیکی ومکانیکی پیاز نرگس رقم شهلا مورد بررسی قرار گرفت. محتوای رطوبتی پیاز های نرگس ۴۷ % (بر اساس وزن خشک ) بود. خواص فیزیکی پیاز نرگس شامل ویژگی هایابعادی، وزن، خواص هندسی، تخلخل، چگالی و جرم مخصوص ظاهری وخواص مکانیکی مانند ضریب اصطکاک استاتیکی روی سه سطح چوب نئوپان، آهن گالوانیزه و شیشه و همچنین نیروی برشی دردو جهت طولی عرضی وکرنش اندازه گیری و تعیین گردید. نتایج بررسی خواص فیزیکی نشان داد که در پیاز نرگس مقادیر متوسط وزن، حجم، قطر متوسط هندسی، مساحت سطح رویه، در صد کرویت، چگالی، جرم مخصوص ظاهری و تخلخل به ترتیب۲۲/۱۴گرم، ۲۵۰ میلی لیتر ۳۸/۸۳mm و۴۷۳۹mm2 و۷۵% و۸۴۸kg/m3 و ۰/۵۵ و %۵۸ است. ضریب اصطکاک استاتیکی نیز به ترتیب روی صفحات چوب نئوپان، آهن گالوانیزه و شیشه روندی کاهشی داشت. در خصوص تعین نیروی برشی آزمایش در رطوبت یکسان پیاز نرگس با دو گروه عامل، عامل اول زاویه برش پیاز نرگس درچهار سطح صفر، ۳۰،۲۵ و ۳۵ درجه و عامل دوم زاویه تیزی تیغه در سه سطح ۳۰،۲۵ و ۳۵ درجه در دو راستای طولی و عرضی، روی پیاز کامل ونیمه پیاز نرگس با ۵ تکرار در هر راستا و هر درجه انجام گرفت. نتایج نشان داد کهکمترین مقدار نیروی برشی در پیاز کامل در راستای عرضی با زاویه برش ° ۳۰ و در نیمه پیاز نرگس در راستایطولی وزاویه° ۳۰ می باشد. نتایج به دست آمده از آزمایش زاویه تیزی نشان داد که در برش عرضی با افزایش زاویه تیزی مقدار نیرو در زاویه ° ۳۰ به حداقل مقدار خود می رسد، ولی در برش طولی نتایج بدین شکل نیست بلکه با افزایش زاویه تیزی مقدار نیرو نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج بررسی همبستگی، بین برخی خصوصیات فیزیکی با جرم پیاز نرگس نشان داد که مساحت سطح رویه و قطر متوسط هندسی پیاز نرگس بیشترین همبستگی و رابطه را با وزن کلی پیاز نرگس دارد