سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوارنقاله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد آندیده – تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
قاسم نادری – دانشیار تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
میرحمیدرضا قریشی – استاد تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
صدیقه سلطانی – مربی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

کامپوزیت های لاستیک طبیعی و استایرن بوتادین )NR/SBR با الیاف کوتاه نایلون۶۶ و نانوکلی در یکاختلاط دو مرحله ای با استفاده از غلتک آزمایشگاهی و مخلوط کننده داخلی هکه تهیه شدهد اثر مقدار الیاف و درصدهای مختلف نانوکلی ،۲wt% ،۱wt%(3wt% به همراه عامل سازگارکننده برخواص فیزیکی مکانیکی کامپوزیت های تهیه شده مطالعه شد مشخصات پخت آمیزه ها توسط ریومترتعیین شد بطوریکه با افزایش مقدار الیاف و بطور مشابه درصد نانوکلی زمان برشتگی و پخت کاهش ولی سرعت پخت و بیشینه گشتاور افزایش نشان داد خواص مکانیکی آمیزه های یاد شده با افزایش ترکیب درصد الیاف کوتاه و مقدار نانوکلیدردوجهت طولی و عرضی افزایش قابل توجهی یافت همچنین چسبندگی الیاف به ماتریس لاستیکی با افزودن عامل سازگارکننده هگزا متیلن تتراآمین رزورسینول و سیلیکای ابدار HRH و نانوکلی صفحات سیلیکاتی به عنوان یک جز عامل سازگار کننده افزایش نشان داد.