سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب بگوند – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرمان
علی نجات لرستانی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشا
فرزاد جلیلیان تبار – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرمان
خسرو مراد خانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرمان

چکیده:

خواص مکانیکی و فیزیکی دانه آفتابگردان همانند سایر دانه های محصولات کشاورزی جهت طراحی تجهیزات حمل و نقل و جابجایی، پوست کنی، خشک کردن، روغن کشی و انبارداری ضروری است. در این تحقیق خواص مکانیکی و فیزیکی دانه آفتابگردان رقم محلی)سنقری( در محتوای رطوبتی حین برداشت وپس از برداشت در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو جهت بارگذاری روی حداقل بعد و بعد متوسط بصورت شبه استاتیک بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد با توجه به رطوبتی که در زمان برداشت وجود دارد، نیروی شکست دانه در هر دو جهت بار گذاری روی حداقل بعد وبعد متوسط کاهش می یابد درحالیکه تغییر شکل و انرژی لازم برای شکست دانه افزایش یافت. نیرو و انرژی شکست دانه در بارگذاری در جهت بعد متوسط بیشتر از آن در بارگذاری از کناریا کوچکترین بعد بود. تأثیر اندازه دانه بر هر دو صفت نیرو و انرژی شکست افزاینده بود. محدوده تغییرات نیروی شکست دانه در جهت بعد متوسط به اندازه ۲۱/۸ تا ۵۵/۵ نیوتون بدست آمد. همچنین میانگین تغییر شکل دانه واریته مورد مورد بحث ۷/ تا ۱ میلیمتر بدست آمد. انرژی شکست دانه روی بعد متوسط از ۹۰/۱۲ به ۱۷/۴۳ نیوتون میلیمتر متغیر بود. کار انجام شده تا نیروی ماکزیمم ودیگر پارامترهای ذکر شده بر روی کوچکترین بعد نیز بررسی و گزارش گردید. همچنین در این تحقیق برخی خواص فیزیکی مهم دانه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت که ابعاد هندسی )طول، عرض، ضخامت، قطر حسابی، قطر هندسی، درجه کرویت و سطح رویه دانه(، زاویه استقرار و ضریب اصطکاک استاتیکی روی سه سطح ) شیشه، چوب و ورق گالوانیزه( برروی دانه در زمان برداشت محصول با میانگین رطوبت ۷/۸۶ با توجه به هدف آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی ارزیابی شد.