سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا وحیدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حمیدرضا ناصری – استادیار دانشگاه بیرجند
محمدرضا دوستی –
سیدمحمدمرتضی هاشمی –

چکیده:

در این مقاله برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ساخته شده با باریت (BaSo4) بررسی شده است. وزن واحد (UW) ، جذب آب )%(، سرعت امواج فراصوت (UPV) ، سختی اشمیت (SH) ، مدول الاسیسیته) ME (، مقاومت فشاری (CS) ، مقاومت کششی و رسانایی گرمایی (TC) بتن سنگین تحلیل شده است. برای انجام آزمایشات ۶ نمونه بتن حاوی % ۵۰ ۴۰۳۰۲۰۱۰ ۰حجم باریت تهیه شده است. جهت تعیین ضریب رسانایی گرمایی این نسبت تا % ۵۵ ، افزایش یافته است.نتایج آزمایشات برای بتن معمولی و بتن حاوی باریت با یکدیگر مقایسه شده اند