سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فهیمه شجاعی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف
کاظم پورآذرنگ – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
پروین عباچی – دانش یار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کامپوزیت های Cu/Al2O3 تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکسیداسیون داخلی اغلب در صنایع الکتریکی کاربرد دارد. اما مشکلات این روش مدت زمان طولانی اکسیداسیون داخلی و عدم دستیابی به اکسیداسیون کامل آلومینیم می باشد. بنابراین، نانوکامپوزیت Cu/Cr2O3 به سبب سینتیک بهتر اکسیداسیون درجای عنصر حل شونده، کروم، جایگزین نانوکامپوزیت متداول Cu/Al2O3 شده است. در این پژوهش، به منظور تولید کامپوزیت Cu/Cr2O3 ، در ابتدا پودر عناصر Cu و Cr به مدت ۶۰ ساعت تحت اتمسفر آرگون آلیاژسازی مکانیکی شد. سپس پودر پیش آلیاژی Cu-1wt.%Cr و Cu2O به صورت مکانیکی آسیاب شد. برای جلوگیری از اکسیداسیون ذرات بسیار ریز پودر در ابتدا پرس داغ تحت فشار ۳۰ مگاپاسکال و دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد در گلاوباکس و سپس پرس سرد تحت فشار ۴۰۰ مگاپاسکال انجام می شود. فرآیند سینترینگ در اتمسفر محافظ در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ساعت انجام می گیرد. مورفولوژی ذرات پودرها با میکروسکپ الکترونی روبشی بررسی شده است.به منظور تخمین زمان و نسبت گلوله به پودر بهینه در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودرهای Cu و Cr ، نمونه های پودری با استفاده از آنالیز طرح پراش اشعه X بررسی شد. براساس نتایج خواص فیزیکی کامپوزیت ها مانند چگالی و مقاومت الکتریکی ویژه پس از اکسیداسیون داخلی، تغییر می کند. نتایج آزمون سایش مطابق با استاندارد ASTM-G99 که در سرعت و نیروی ثابت و مسافت های متفاوت انجام شد، نشان دهنده کاهش حجم با افزایش مسافت لغزش است. از تصاویر میکروسکپ الکترونی سطوح سایش برمی آید که مکانیزم های غالب سایش، سایا، تورقی و اکسیداسیونی است.