سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد زارعین – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تعیین خواص مختلف سیب های تولیدی درکشور جهت استفاده درطراحی ماشین های مورد نیاز درراستای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری کیفیت و توان رقابت با محصولات خارجی امری ضروری است دراین تحقیق خواص فیزیکی شیمیایی سه رقم سیب به نامهای گلدن دلیشز دماوند رددلیشز سمیرم و گرانی اسمیت بررسی گردید خواص فیزیکی شامل اندازه گیری قطر متوسط هندسی ضریب کرویت تخلخل جرم و حجم و خواص شیمیایی شامل اندازه گیری PHو غلظت مواد جامد انحلال پذیر آب میوه بود نتایج نشان داد که گرانی اسمیت دارای بیشترین قطر متوسط هندسی تخلخل جرم و حجم بوده که مقادیر آن به ترتیب ۶۸ / ۶۹ ، ۵۰ / ۵۸ ، gr 4 / 160 و ۱۹۵/۳۴cm3 بدست آمد. کمترین و بیشترین مقدار ph با مقدار ۴/۱۴ و ۳/۰۸ به ترتیب مربوط به رقم گلدن دلیشز و گرانی اسمیت بدست آمد. بیشترین مقدار غلظت مواد جامد انحلال پذیر برای رقم گلدن دلیشز با متوسط ۱۶/۴ و کمترین آن برای رقم سیب سبز با متوسط ۱۲/۱ است.