سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر گنجو حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
روح الله عظیمی راد – دانشجوی دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
امید اخوان – استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا مشفق – استاد دانشکده فیزیک و پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، لایه های نازک ترکیبی( TiO(2)-SiO(2 بر روی زیرلایه لام شیشه ای توسط فرآیند سل-ژل بطریق غوطه وری ساخته شده اند. لایه های ترکیبی( TiO(2)-SiO(2 دارای غلظتهای صفر و ۵۰ درصد مولی از( SiO(2 بودند. در ابتدا، لایه ها به مدت یک ساعت در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد خشک و سپس در دماهای ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در هوا پخت شدند. به منظور بررسی خواص نوری لایه های نازک تهیه شده از طیف سنج نور مرئی- ماورای بنفش در محدوده ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر استفاده شده است. میزان عبور لایه های (TiO(2 و( TiO(2)-SiO(2 ، پخت شده در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد در محدوده نور مرئی، به ترتیب ۴۷% و ۵۷% می باشد. همچنین انرژی گاف نمونه ها در این دما به ترتیب ۳/۲ و ۳/۵ الکترون ولت تعیین گردید. نتایج بدست آمده از آنالیز AFM حاکی از آن است که با افزایش دمای پخت، اندازه متوسط دانه ها و زبری سطح افزایش می یابد. همچنین خاصیت آبدوستی لایه های نازک مزبور در اثر تابش نور فرابنفش، با اندازه گیری زاویه قطرات آب بر روی سطح بررسی شده است. با قطع تابش اشعه ماورای بنفش به تدریج خاصیت آبدوستی از بین می رود. افزودن (SiO(2 به لایه( TiO(2 منجر به تشکیل یک لایه فوق آبدوست بدون تابش اشعه فرابنفش برای نمونه های پخت شده در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد گردید. به منظور بررسی ساختار کریستالی و تعیین فاز دی اکسید تیتانیوم از آنالیز XRD استفاده شد که فاز آناتیس در جهت گیری کریستالی (۱۰۱) معین گردید.